Polityka prywatności strony internetowej

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA STRONY INTERNETOWEJ I PLIKÓW COOKIE

 

Data wejścia w życie: 01.07.2023 r.

Niniejsza strona internetowa jest administrowana przez Bausch & Lomb Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Szucha 13/15, 00-580 Warszawa („Bausch” lub „my”), administratora danych.  

Niniejsza polityka prywatności dotyczy niniejszej strony internetowej („Polityka Prywatności”) i opisuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy oraz ujawniamy informacje dotyczące użytkownika („Dane Osobowe”), które możemy uzyskać za pośrednictwem tej strony internetowej lub jakiejkolwiek wersji tej strony dostępnej na urządzeniach mobilnych, poprzez aplikacje lub inne usługi. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje sposób, w jaki przestrzegamy praw użytkownika do prywatności w odniesieniu do przetwarzania jego Danych Osobowych w związku z realizowanymi usługami i/lub w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie Danych Osobowych

Większość naszych usług nie wymaga żadnej formy rejestracji, umożliwiając użytkownikowi odwiedzanie naszej strony internetowej bez podawania swojej tożsamości. Niektóre usługi mogą jednak wymagać od użytkownika dobrowolnego podania nam Danych Osobowych, które mogą obejmować takie informacje, jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Możemy gromadzić i wykorzystywać te Dane Osobowe w celu dostarczania użytkownikowi produktów, usług i obsługi klienta, wystawiania rachunków za zamówione produkty i usługi, wprowadzania na rynek produktów i usług, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, lub komunikowania się z użytkownikiem w innych celach, które wynikają z okoliczności lub o których informujemy użytkownika podczas gromadzenia jego Danych Osobowych.

Możemy gromadzić pewne Dane Osobowe, które nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale które umożliwiają identyfikację poprzez połączenie innych informacji lub identyfikatorów, takich jak: nazwa firmy i stanowisko lub numer identyfikacyjny. Dane Osobowe mogą również obejmować informacje takie jak: numery seryjne komputerów lub urządzeń, adresy IP lub informacje dotyczące spółki (osoby prawnej). Jeśli użytkownik przekazuje nam lub naszym usługodawcom dane osobowe dotyczące innych osób w związku z realizowanymi usługami, oświadcza, że jest do tego upoważniony i zezwala nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Gromadzenie danych związanych z platformami mediów społecznościowych

Użytkownik może również podać informacje o swoim profilu w mediach społecznościowych, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, komentarze i reakcje (na przykład poprzez użycie przycisku „Lubię to” lub udostępnianie treści i postów) podczas interakcji z nami na stronach i platformach mediów społecznościowych lub przy użyciu danych logowania do mediów społecznościowych w celu uwierzytelnienia na naszej stronie internetowej. 

Możemy również gromadzić Dane Osobowe, które użytkownik udostępnił publicznie na publicznych platformach mediów społecznościowych (w tym na blogach, forach, itp.), związane z Bausch lub produktami Bausch, a także bardziej ogólnie na temat produktów, leków lub chorób. Działanie to, zwane „monitorowaniem mediów społecznościowych”, opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie biznesowym, na przykład w celu (i) lepszego zrozumienia sposobu, w jaki niektórzy kluczowi odbiorcy dyskutują o reputacji Bausch i naszych produktach (ii) identyfikacji kluczowych interesariuszy, w szczególności blogerów i osób mających wpływ na swoich odbiorców w mediach społecznościowych, w celu nawiązania z nimi kontaktu. 

Może to obejmować Dane Osobowe użytkownika w formie komentarzy, wiadomości, blogów, zdjęć i filmów, choć podejmiemy kroki w celu ograniczenia przetwarzania tych Danych Osobowych do niezbędnego minimum i będziemy je przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne do aktywności związanych z monitorowaniem mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik chce ograniczyć to kto może zobaczyć jego dane, zalecamy skorzystanie z ustawień prywatności dostępnych na takich platformach.

Należy pamiętać, że właściciel platformy mediów społecznościowych może również gromadzić dane osobowe i mieć dostęp do informacji, które użytkownik udostępnia nam za pośrednictwem ich platformy do własnych celów. Udostępniając swoje dane osobowe na publicznej platformie mediów społecznościowych, należy zapoznać się również z polityką prywatności tej konkretnej platformy, ponieważ platformy te nie są własnością firmy Bausch i nie są przez nią zarządzane. Może się zdarzyć (na przykład w przypadku dedykowanych stron dla fanów), że będziemy wspólnie z operatorem danej sieci społecznościowej odpowiedzialni za działanie naszej strony profilowej lub wtyczki społecznościowej w odniesieniu do zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. W tych ramach operator sieci społecznościowej zapewnia odpowiednią infrastrukturę IT, a także stronę internetową sieci społecznościowej i jest zasadniczo główną osobą kontaktową, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych użytkownika na stronach sieci społecznościowej (np. informowanie lub usuwanie). Użytkownik może jednak również dochodzić swoich praw wobec nas. W takim przypadku przekażemy żądania użytkownika operatorowi sieci społecznościowej.

Informacje na temat zdarzeń niepożądanych, incydentów i skarg dotyczących jakości

Nasze strony internetowe i kanały mediów społecznościowych nie są przeznaczone ani zaprojektowane do komunikacji dotyczącej zdarzeń niepożądanych, incydentów, braku efektu terapeutycznego, błędów w stosowaniu leków i wyrobów medycznych, nieprawidłowego stosowania lub niezgodnego z zakresem wskazań do stosowania lub instrukcją używania lub etykietą, skarg i reklamacji dotyczących jakości i/lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa lub jakości naszych produktów. W przypadku chęci zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, incydentu lub złożenia skargi dotyczącej jakości, należy skontaktować się z właściwym pracownikiem ochrony zdrowia, właściwym organem ds. ochrony zdrowia lub skontaktować się bezpośrednio z nami na adres: poland.mdcomplaints@bausch.com w przypadku chęci zgłoszenia incydentu lub reklamacji dotyczącej wyrobu medycznego lub na adres: dzialania.niepozadane@bausch.com w przypadku chęci zgłoszenia zdarzenia niepożądanego dotyczącego produktu leczniczego.

Niezależnie od powyższego, w przypadku zgłoszenia nam działania niepożądanego, incydentu lub innej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa lub jakości naszych produktów, będziemy prawnie zobowiązani do rozpatrzenia zgłoszenia i być może będziemy musieli skontaktować się ze zgłaszającym w celu jego wyjaśnienia. 

Gromadzenie danych w celu realizacji usług

Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu świadczenia usług, takich jak system zamówień online, oraz w celu zarządzania wszelkimi zamówieniami z tego systemu (Klienci i B2B).

W przypadku utworzenia konta umożliwiającego dostęp do naszego systemu zamówień online możemy gromadzić dane obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer klienta, nazwę użytkownika, hasło i datę utworzenia konta.  Możemy również gromadzić dane obejmujące numer telefonu, jeśli użytkownik poda go nam opcjonalnie.  Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszego systemu zamówień online za pomocą swojego konta, tworzymy identyfikator logowania i rejestrujemy datę i godzinę zalogowania.

Gdy użytkownik zamawia produkty online, gromadzimy jego dane kontaktowe, informacje o zamówionych lub zwróconych produktach, numer referencyjny zamówienia, informacje o wysyłce, informacje o płatności i inne informacje niezbędne do realizacji transakcji.

W niektórych z powyższych okoliczności możemy poprosić użytkownika o zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych.  Dotyczy to na przykład korzystania z niektórych plików cookie, wykorzystywania adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego do celów reklamowych, kontaktów handlowych lub subskrypcji niektórych usług (np. regularnego biuletynu).  Użytkownik zawsze ma możliwość wycofania tej zgody.  Można to zrobić, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych poniżej (patrz również dedykowana sekcja dotycząca plików cookie).

Gromadzone przez nas Dane Osobowe są również wykorzystywane przez nas do celów wewnętrznych, takich jak ulepszanie naszych produktów i promocji, zarządzanie kontami klientów, poznawanie potrzeb naszych klientów oraz kontaktowanie się z klientami w celach badawczych i informacyjnych.  

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w kontekście transakcji korporacyjnych oraz w celu ochrony naszych praw lub własności, egzekwowania naszych warunków użytkowania i informacji prawnych oraz w celu ustalenia, wykonania i obrony roszczeń prawnych.

Możemy również przetwarzać Dane Osobowe użytkownika w celu realizacji obowiązków podatkowych, księgowych i innych obowiązków prawnych, na przykład w kontekście transakcji handlowych. Ponadto przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika, gdy jest to wymagane przez prawo lub wymagane na mocy nakazu sądowego lub innej wiążącej decyzji.

Nasza strona internetowa nie jest skierowana do dzieci.  Jeśli jednak użytkownik ma mniej niż 16 lat, nie powinien przekazywać nam Danych osobowych bez uprzedniego uzyskania zgody lub upoważnienia rodzica lub opiekuna.

Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Danych Osobowych użytkownika do celów niezwiązanych z celami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i, w razie potrzeby, zaoferowania mu możliwości wyboru, czy możemy wykorzystywać jego Dane Osobowe w ten inny sposób.

Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać Dane Osobowe użytkownika w celach wymienionych powyżej:

  • innym podmiotom z grupy spółek Bausch (na podstawie standardowych klauzul umownych);
  • dostawcom usług w związku z działaniem tej strony internetowej i naszej firmy, w tym hostingiem strony internetowej, świadczeniem usług związanych z technologią, przetwarzaniem i autoryzacją płatności, wysyłką i dystrybucją zamówionych produktów, zwrotem produktów i dystrybucją materiałów promocyjnych – na podstawie umów o przetwarzaniu danych osobowych;
  • organom publicznym, rządowym organom regulacyjnym lub innym funkcjonariuszom organów ścigania i sądom, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo lub pod przymusem wynikającym z wiążącego nakazu; oraz
  • innym stronom trzecim w związku z restrukturyzacją korporacyjną, sprzedażą lub cesją aktywów, fuzją lub zbyciem Bausch lub którejkolwiek z naszych spółek zależnych lub stowarzyszonych.

Udostępniając Dane Osobowe użytkownika podmiotom znajdującym się w krajach spoza EOG lub Szwajcarii, które nie zapewniają równoważnego poziomu ochrony danych, wprowadzimy gwarancje umowne (tj. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  Aby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.  Niestety, żaden system bezpieczeństwa informacji nie może być w 100% bezpieczny. W rezultacie, chociaż staramy się chronić Dane Osobowe użytkownika, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych przed nieprzewidywalną utratą lub nieuprawnionym dostępem.

Prawa użytkownika

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, użytkownik ma prawo zażądać od nas dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia i zaprzestania przetwarzania oraz przeniesienia, a także niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach.  Żądania takie można kierować na dane kontaktowe zamieszczone poniżej.

Integralność danych

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że gromadzone przez nas Dane Osobowe są odpowiednie do celów, dla których mają być wykorzystywane, oraz że Dane Osobowe są wiarygodne dla ich zamierzonego wykorzystania, a także są dokładne, kompletne i aktualne.  Jednakże w niektórych przypadkach musimy polegać na indywidualnych użytkownikach w zakresie dostarczania i utrzymywania dokładnych Danych Osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego dane są aktualne i dokładne, gdy je nam przekazuje i gdy nasze usługi oferują mu narzędzia do utrzymywania danych.

Przechowywanie danych osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane.  Dane Osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne, a w każdym razie po upływie maksymalnego okresu przechowywania określonego w obowiązujących przepisach prawa.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, zamieścimy zmienione łącze na stronie głównej strony internetowej, które wskazywać będzie, iż jest to: „Zmieniona Polityka Prywatności” lub porównywalne powiadomienie o zmianach. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać niniejszą stronę internetową, aby dowiedzieć się, czy wprowadzono jakiekolwiek ostatnie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności.  Użytkownik może również sprawdzić, czy niniejsza Polityka Prywatności uległa ostatnio zmianie, sprawdzając datę wejścia w życie zamieszczoną na początku niniejszej Polityki Prywatności.

Linki do innych stron internetowych

Praktyki dotyczące prywatności określone w niniejszej Polityce Prywatności dotyczą wyłącznie tej strony internetowej i innych określonych działań. Inne strony internetowe obsługiwane przez strony trzecie mogą mieć inne praktyki.  Jeśli łączysz się lub w inny sposób odwiedzasz inne strony internetowe zarządzane przez strony trzecie, zapoznaj się z polityką prywatności opublikowaną na tych stronach.  Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady i praktyki stosowane przez strony trzecie.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem DPO@bausch.com.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub skarg dotyczących wykorzystywania przez nas Danych Osobowych użytkownika, użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: DPO@bausch.com.

Jeśli użytkownik uważa, że jego skarga nie została odpowiednio rozpatrzona, może mieć prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookie

Co to jest plik cookie 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie.  Plik cookie to plik tekstowy zawierający niewielkie ilości informacji, który jest pobierany do mechanizmu pamięci urządzenia użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej w witrynie internetowej, a następnie może być dostępny dla naszych serwerów internetowych.  

Pliki cookie mogą być instalowane przez firmę Bausch lub osoby trzecie:

  • Własne pliki cookie są instalowane i zarządzane przez firmę Bausch. Są one specyficzne dla odwiedzanej strony internetowej Bausch.
  • Pliki cookie stron trzecich są instalowane i zarządzane przez stronę trzecią. Są one instalowane podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej Bausch i umożliwiają przesyłanie określonych informacji stronom trzecim po powrocie użytkownika na stronę internetową Bausch.

 

Pliki cookie mogą być tymczasowe lub trwałe:

  • Tymczasowe lub sesyjne pliki cookie są tymczasowo przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki te pliki cookie są automatycznie usuwane.
  • Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas, nawet po zamknięciu przeglądarki. Pozostają one na urządzeniu użytkownika do momentu osiągnięcia daty wygaśnięcia, a następnie zainstalowania nowej wersji pliku cookie lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Umożliwiają one rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

 

Czas trwania zależy od celu, w jakim określone rodzaje plików cookie są instalowane na komputerze użytkownika. Na przykład sesyjny plik cookie może być używany w celu umożliwienia rozpoznawania odwiedzających w ramach zestawu stron internetowych, tak aby wszelkie wybory lub wybór danych dokonany przez tego użytkownika były zapamiętywane ze strony na stronę.

Pliki cookie można opisać na podstawie ich funkcji i zamierzonych celów. Niektóre pliki cookie są uważane za niezbędne do nawigacji, podczas gdy inne są plikami cookie mierzącymi wydajność. Zastosowanie również mogą mieć pliki cookie o charakterze funkcjonalnym lub pliki cookie, które zbierają dane do celów marketingowych.

Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania użytkownika, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub ostrzegała o nich, ale niektóre części strony internetowej nie będą wtedy działać. 

Wydajnościowe pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają nam zliczać odwiedziny i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony internetowe są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie internetowej. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są zagregowane, a zatem anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie rozszerzonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo.

Targetujące pliki cookie: Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia zapewniającego dostęp do internetu użytkownika. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, będzie otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy.

Pliki cookie mediów społecznościowych: Te pliki cookie są ustawiane przez szereg usług dostępnych w mediach społecznościowych, które dodaliśmy do strony internetowej, aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie naszych treści jego znajomym i sieciom. Umożliwiają one śledzenie przeglądarki użytkownika w innych witrynach i tworzenie profilu jego zainteresowań. Może to mieć wpływ na treści i komunikaty wyświetlane w innych odwiedzanych witrynach. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z tych narzędzi udostępniania. 

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych może zostać wyświetlony baner ustawień plików cookie, który pozwala dowiedzieć się więcej o rodzajach plików cookie, których używamy, celu w jakim służą, ich żywotności i pochodzeniu, zarządzać ustawieniami oraz akceptować lub odrzucać pliki cookie. Przechowywanie plików cookie na komputerze użytkownika jest prawnie dozwolone, jeśli są one niezbędne do działania strony internetowej, ale w przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika. Na stronach internetowych Bausch użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie podczas pierwszej wizyty na stronie, gdy zostanie wyświetlony baner plików cookie, lub zarządzania tymi ustawieniami w dowolnym momencie później, klikając łącze „Ustawienia plików cookie” w stopce strony internetowej. Te ustawienia plików cookie dają użytkownikowi możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zgody na każdą kategorię plików cookie (z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, które są zawsze aktywne).  

Nasze serwery internetowe mogą biernie gromadzić dane za pomocą plików cookie i innych środków na komputerze użytkownika i połączeniu internetowym, takich jak adres IP komputera i/lub dostawcy usług internetowych, data i godzina dostępu do strony internetowej, adres internetowy stron internetowych, z których użytkownik łączy się z naszą stroną internetową, używana technologia komputerowa oraz ruchy i preferencje użytkownika na naszej stronie internetowej. Możemy również wykorzystywać takie pliki cookie do gromadzenia informacji w związku z przyszłymi wizytami na stronie internetowej (np. w celu zapamiętania nazwy użytkownika i hasła), do rozpoznawania użytkownika jako poprzedniego odwiedzającego oraz do śledzenia jego aktywności na stronie internetowej.

Informacje te nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika, ale pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową. Statystyki te nie zawierają Danych Osobowych i są wykorzystywane wyłącznie przez nasz personel pomocy technicznej i zespoły marketingowe do celów administrowania stroną internetową. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z innych technologii, takich jak znaczniki internetowe, sygnały nawigacyjne i narzędzia do gromadzenia danych nawigacyjnych. Możemy łączyć dane zebrane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia z Danymi Osobowymi, jednak gdy to robimy, traktujemy wszystkie takie dane jako Dane Osobowe do celów niniejszej Polityki Prywatności.

Wpadł Ci w oko nasz blog?

Subskrybuj bezpłatnie newsletter o zdrowym wzroku. W zamian za zapisanie się do naszego newslettera, otrzymasz e-book Poradnik użytkownika soczewek kontaktowych.