Regulamin Usługi Newsletter

 1.  Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia Usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej zwanej dalej „Usługą Newsletter” przez Bausch Health Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, KRS 0000669695 (dalej: „Bausch”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa Newsletter”).
 2.  Bausch świadczy Usługę Newsletter drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.ultrabenefit.pl (dalej: „Strona internetowa”).
 3.  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie internetowej.
 4.  Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Bausch.
 5.  Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 6.  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.
 7.  Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 8.  Bausch świadczy drogą elektroniczną Usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu na podany przez osobę korzystającą z Usługi Newsletter (dalej „Użytkownik”) adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji zawierających treści o artykułach na blogu, produktach sprzedawanych przez Bausch, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach, konferencjach, prezentacjach i innych aktywnościach Bausch, w tym treści o charakterze marketingowym i handlowym (dalej: „Newsletter”).
 9.  Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 10.  Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Bausch. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących spółce Bausch lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 11.  Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Bausch, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 12.  Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter.
 13.  Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 14.  W celu aktywacji Usługi Newsletter należy podać w formularzu elektronicznym dostępnym na Strona internetowej swojego adresu poczty elektronicznej,
  zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter” oraz aktywować przycisk „Subskrybuj bezpłatnie”.
 15.  Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 16.  Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: kontakt@bl0-l-web2-web-181.kundenheimat.de.
 17.  Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Bausch, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 18.  Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Bausch zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika
 19.  Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.
 20.  Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@bl0-l-web2-web-181.kundenheimat.de lub pocztą bezpośrednio na adres Bausch Health Poland sp. z o.o.
 21.  W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 22.  Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Bausch niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 23.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bausch Health Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, KRS 0000669695 (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email: ochronadanychosobowych@bauschhealth.com
 24.  Dane osobowe są przetwarzane przez Bausch zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. w celu marketingowym, polegającym na przesyłaniu na wskazany adres e-mail bądź korespondencyjny lub numer telefonu informacji handlowych – informacji o artykułach na blogu, produktach sprzedawanych przez administratora danych, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach, konferencjach, prezentacjach i innych aktywnościach Bausch Health, oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji.
 25.  Podany przez Państwa adres korespondencyjny może być również wykorzystywany do przesyłania próbek produktów znajdujących się w portfelu Bausch Health lub upominków promocyjnych.
 26.  Bausch oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z Usługi Newsletter przez Użytkownika i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu względem ich dalszego przetwarzania.
 27.  Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane innym podmiotom grupy Bausch Health, również tym z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązuje inny poziom ochrony poufności danych. Bausch Health wprowadził ochronę umowną w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health pod adresem DPO@bausch.com. Niektóre dane osobowe mogą być również udostępnianie usługodawcom, z którymi Bausch Health współpracuje, a także właściwym organom, zgodnie z wymogami prawa.
 28.  Użytkownikowi przysługują prawa: prawo sprzeciwu, dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. „Prawo do zapomnienia”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo ich przenoszenia jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, (adres www: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 29.  Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usługi Newslettera przez Bausch.
 30.  Bausch stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 31.  Stosowane środki techniczne są aktualizowane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.
 32.  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.
 33.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 34.  Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strona internetowej, w tym ze świadczenia Usługi Newsletter będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

 

Wersja Regulaminu obowiązująca od 24.07.2020 r.